إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ…

ghadr[20patogh (2)

به نام خدا عبدم ولـی عبـد گنه‌کار هم روسیاهم هم گرفتار معبود من ای حیّ دادار من بنـدۀ عاصی، تو غفار       الغوث خلّصنا من النّار دستـم بگیــر از پا نشستم یک عمر عهدم را شکستم عفو تو باشد بـود و هستم یارب تو آبرویم را نگهدار     الغوث خلّصنا من النّار من خستــه از بـار گنـاهم …